A szabályzatot ide kattintva tudják letölteni. 

I. A szabályzat hatálya

A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Debreceni Repülőtér területén található, a DV Parking Kft. által üzemeltetett valamennyi parkolóra. A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jelzett parkolókat járművük tárolására, a parkolót a bejáratnál található terminál által kiadott parkolójegy, vagy az előre megvásárolt és behajtáskor felhasznált bérlet alapján igénybe vevő személyekre, a parkolót üzemeltető vállalkozás munkatársaira, illetve a parkolók területén bármely egyéb célból (pl.: karbantartás, javítás, stb.) tartózkodó személyekre.

Fogalom meghatározások

 • parkoló: A Parkolási Szabályzat területi hatálya alá tartozó területek összessége, ahol a vendégek járműveiket a parkolóba történő behajtást követően tárolhatják.
 • vendég: Azon természetes és jogi személyek köre, akik a parkolóba való behajtással és a bejáratnál található terminál által kiadott parkolójegy megvásárlásával rövid távú, illetve az üzemeltetővel vagy a parkoló tulajdonosával meghatározott időtartamú szerződést kötött járművének parkoló területén történő tárolására.
 • parkolási szerződés: Olyan kétoldalú bérleti szerződés, amely a parkoló üzemeltetője vagy tulajdonosa és a vendég között jön létre, a parkolóban található parkolóhelyen határozott ideig történő járműelhelyezés feltételeinek szabályozására.
 • üzemeltető: A parkolók rendjéért, a járművek be- és kiléptetéséért, a parkolás-technikai berendezések üzemszerű működéséért felelős vállalkozás.

II. A parkoló használatára vonatkozó szabályok

A parkolóba való behajtás a bejáratoknál elhelyezett utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok betartásának figyelembe vételével történhet meg.

A parkolóba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell váltani, vagy a parkoló bérletet a terminálon lévő kártyaolvasóval olvastatni. A vendég a parkolójegy vagy az érvényes bérlet felmutatásával igazolja a parkolási jogviszony létrejöttét. Az üzemeltető jogosult a gépjármű használatát igazoló okiratok bemutatását kérni.

A parkolójegy átvételét, vagy érvényes bérlet leolvasását követően nyílik lehetőség a parkolóba való behajtásra. A parkoló kártya kézhez vételével, vagy a bérlet olvastatásával jön létre a parkolási szerződés. Az, hogy a parkolójegy, vagy az érvényes bérlet a parkolónak milyen mértékű használatát biztosítja, attól függ, hogy milyen tartalmú bérleti szerződés jött létre.

A vendég tudomásul veszi, hogy alá kell vetnie magát a parkoló rendszabályainak, ezzel egyidejűleg jogosulttá válik, járművét a parkolóban leparkolni. Mozgáskorlátozott kártya a parkolóban nem érvényes. Utánfutóval, járműszerelvénnyel történő behajtás csak előzetes engedély alapján történhet. A parkolójegy, vagy az érvényes bérlet egy időben kizárólag egy gépjármű behajtására, tárolására jogosít fel.

A parkolót igénybe vevő vendég a parkoló gépjárműben kizárólag a standard felszerelési tárgyakat jogosult benne hagyni és köteles a jogosulatlan behatolás ellen a gépjárművet lezárni és valamennyi biztonsági berendezést bekapcsolni.

A járműveket úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet foglalják el. A jármű leállítása után a járművet az előírásoknak megfelelően biztosítani kell, a kéziféket be kell húzni és a járművet be kell zárni, vagy egyéb módon a vagyonvédelmét biztosítani kell.

A parkolóból való kihajtás a fizető automatánál történt fizetést követően a kifizetett parkolójegy kilépő terminálnál történő leolvasásával, vagy érvényes bérlet, szintén a kiléptető terminálnál lévő kártyaolvasóval történő olvastatásával lehetséges. Kifizetett parkolójegy, vagy érvényes bérlet olvastatása esetén a kihajtás a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé.

A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek. Az útjelzéseket és a tájékoztatók rendelkezéseit, valamint a sebességkorlátozást szigorúan be kell tartani, a parkoló személyzetének utasításait a többi vendég és a parkoló normál üzemmenetének fenntartása érdekében be kell tartani.

A parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban.

Rendkívüli események (pl.: tűzriadó, bombariadó) bekövetkeztekor a vendégeknek késedelem nélkül el kell hagyniuk a parkoló területét.

Az üzemeltető jogosult a gépjárművet a vendég kockázatára és költségére igazolt és azonnali veszély esetén elszállítani. Műszaki probléma, vagy a parkolással kapcsolatos egyéb kérdés esetén a vendég segítséget a fizető automatákon található segélykérő gomb megnyomásával kérhet.

III. Parkolási díj

A parkoló a nap 24 órájában folyamatosan üzemel. A parkolókba való behajtás akkor nem lehetséges, ha rendkívüli esemény miatt az üzemeltető a parkolót lezárta, illetve akkor, ha a parkoló megtelt.

A parkolóban lévő szabad helyek számáról, valamint a parkoló megtelt állapotáról a parkoló bejáratánál elhelyezett telítettségjelző berendezés ad tájékoztatást a behajtani kívánó vendégek részére.

A mindenkor érvényes parkolási díjakat a parkoló területén elhelyezett táblák jelzik. A parkolóból való kilépés akkor lehetséges, ha a vendég a parkolási díjat a díjfizető automatánál kifizette.

A parkolási díj kifizetése után a vendégnek 15 perc áll rendelkezésére a parkoló elhagyására. A parkolójegyet a parkolóból való kihajtásig gondosan meg kell őrizni. A parkolójegy vagy bérlet elvesztéséről, megrongálódásáról azonnal értesíteni kell a parkoló üzemeltetőjét. A parkolójegy elvesztéséből, megrongálódásából eredő károk a parkolást igénybe vevő személyt terhelik.

IV. Tilalmak

Tilos a parkolóban:

 • a KRESZ szabályainak megszegése,
 • a parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása,
 • dohányzás, vagy nyílt láng használata,
 • olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz, vagy olaj szivárog,
 • bármilyen típusú tűzveszélyes anyag parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot,
 • parkolóhelyeken a gépjárműveken kívül szemetet, tárgyakat elhelyezni,
 • járművek leállítása a más részére kizárólagosan fenntartott beállókon, vészkijáratok, ki- és bejáratok, liftek előtti területeken,
 • a járművek mosása, javítása, porszívózása, hűtővíz-, olaj cseréje, üzemanyag feltöltése a parkolóhelyeken és a parkolóban található utakon,
 • szennyeződés vagy károkozás a parkolóval vagy más vendégekkel, harmadik személyekkel szemben,
 • a leállított járműveken bármilyen szerviz munkákat végezni,
 • rendszám nélküli járművet leállítani, vagy olyan járművet, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg,
 • a parkolóban az üzemeltető engedélye nélküli üzleti tevékenységet folytatni (pl. szórólapot terjeszteni, árusítani, személy- és csomag-, áruszállítási szolgáltatást nyújtani),
 • jogosulatlan személyeknek a parkolóban tartózkodni,
 • 20 km/óra sebességnél gyorsabban haladni a parkolóban,
 • a parkoló elhagyásához szükséges időtartamot indokolatlanul meghosszabbítani.

V. A tilalmak megszegőinek felelőssége és a szankciók

A Felek felelősségét a Ptk. és a jelen megállapodás rendelkezései rögzítik. Az üzemeltető és a parkoló tulajdonosa nem felelős a parkoló gépjármű őrzéséért, valamint a gépjárműben bekövetkezett, valamint a parkoló gépjárműben bárki által hagyott tárgyakért és értékekért.

A parkoló területén a vagyonvédelmi törvény szerinti biztonsági szolgálat működik, azzal a feladattal, hogy érvényt szerezzen a IV. fejezetben meghatározott tilalmaknak.

Amennyiben a vendég, vagy a parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a parkoló üzemeltetési rendjét, megszegi a tilalmakat, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az üzemeltető a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult kiutasítani a parkolóból.

Ha a kiutasítás eredménytelen, üzemeltető bejelentéssel él az illetékes hatóságok irányába, és ezen bejelentéssel intézkedik a parkoló rendjét megzavaró, a korlátozásokat megszegő személy, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásáról.

A parkoló biztonságos használatát akadályozó gépjármű elszállíttatására a használójának, tulajdonosának kockázatára és költségére kerül sor.

A Debreceni Repülőtér parkolója magánterület, ott csak a repülőtér szerződött partnerei végezhetnek üzleti szolgáltatást. Az üzleti céllal érkező vendégektől a biztonsági szolgálat munkatársai megtagadják a parkolóba történő behajtást. A gépjárművek visszafordítása minden esetben a biztonsági szolgálat iránymutatása, illetve a KRESZ szabályainak betartása mellett történik.

Minden, a Parkolási Szabályzatot megszegő tevékenységről kamerafelvétel készül, melynek alapján szabálysértési vagy büntető feljelentésre kerül sor.

A parkolást igénybe vevő és a parkolási szabályokat, vagy a bérleti szerződést megszegő személy köteles az általa más járműben, vagy a parkolás technikai berendezésekben, illetve bármely mást érintő, vagy módon okozott kárért kártérítést fizetni a másik vendégnek, az üzemeltetőnek, vagy a harmadik személynek.

Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell a biztonsági szolgálatnak. A biztonsági szolgálat jegyzőkönyv felvételével rögzíti a káreseményt és megteszi a szükséges intézkedéseket, adott esetben értesíti a rendőrhatóságot.

VI. Vegyes rendelkezések

A parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére nem tud befolyást gyakorolni. Az üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.

Az üzemeltető csak azokért a károkért felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő dolgozói figyelmetlenségből, vagy szándékosan okoztak. Minden felelősség az üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére korlátozódik.

A jelen szabályzatban, illetve a parkolási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

A parkolóban kamerás megfigyelő rendszer működik.

Műszaki probléma vagy a parkolással kapcsolatos egyéb kérdése esetén segítséget a diszpécser szolgálattól kaphat.

A parkolóba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell váltani, vagy a parkoló bérletet a terminálon lévő kártyaolvasóval olvastatni. A vendég tudomásul veszi, hogy alá kell vetnie magát a parkoló rendszabályainak, ezzel egyidejűleg jogosulttá válik, járművét a parkolóban leparkolni. Mozgáskorlátozott kártya a parkolóban nem érvényes.
Utánfutóval, járműszerelvénnyel történő behajtás csak előzetes engedély alapján történhet. A parkolójegy, vagy az érvényes bérlet egy időben kizárólag egy gépjármű behajtására, tárolására jogosít fel.

Tilos a parkolóban:

 • a KRESZ szabályainak megszegése,
 • a parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása,
 • dohányzás, vagy nyílt láng használata,
 • olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz, vagy olaj szivárog,
 • bármilyen típusú tűzveszélyes anyag parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot,
 • parkolóhelyeken a gépjárműveken kívül szemetet, tárgyakat elhelyezni,
 • járművek leállítása a más részére kizárólagosan fenntartott beállókon, vészkijáratok, ki- és bejáratok, liftek előtti területeken,
 • a járművek mosása, javítása, porszívózása, hűtővíz-, olaj cseréje, üzemanyag feltöltése a parkolóhelyeken és a parkolóban található utakon,
 • szennyeződés vagy károkozás a parkolóval vagy más vendégekkel, harmadik személyekkel szemben,
 • a leállított járműveken bármilyen szerviz munkákat végezni,
 • rendszám nélküli járművet leállítani, vagy olyan járművet, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg,
 • a parkolóban az üzemeltető engedélye nélküli üzleti tevékenységet folytatni (pl. szórólapot terjeszteni, árusítani, személy- és csomag-, áruszállítási szolgáltatást nyújtani),
 • jogosulatlan személyeknek a parkolóban tartózkodni,
 • 20 km/óra sebességnél gyorsabban haladni a parkolóban,
 • a parkoló elhagyásához szükséges időtartamot indokolatlanul meghosszabbítani.

A Debreceni Repülőtér parkolója magánterület, ott csak a repülőtér szerződött partnerei végezhetnek üzleti szolgáltatást. Az üzleti céllal érkező vendégektől a biztonsági szolgálat munkatársai megtagadják a parkolóba történő behajtást. Minden, a Parkolási Szabályzatot megszegő tevékenységről kamerafelvétel készül, melynek alapján szabálysértési vagy büntető feljelentésre kerül sor.