I. Általános rendelkezések

Az adatkezelő adatai:

 1. teljes cégnév: DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. rövidített név: DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft.
 3. székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. sz.
 4. adószám: 11554235-2-09
 5. cégjegyzék szám: 09-09-005171
 6. nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
 7. szerződés nyelve: magyar
 8. elektronikus elérhetőség: office@debrecenairport.com (e-mail és egyéb online kapcsolat felvételi lehetőség)
 9. telefonos elérhetőség: +36 20/467-9899

(a továbbiakban Társaság), mint adatkezelő.

A Társaság jelen Szabályzattal kívánja biztosítani az Infotv. 15. §-ában, valamint a GDPR rendelet 12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A Szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. A Társaság semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Harmadik fél által - a szükséges hozzájárulás alapján - biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.

A Szabályzattal a Társaság tájékoztat a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a jogaik gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

II. Az adatvédelem alapelvei, alkalmazott jogszabályok

A Társaság kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig. A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kezel.

A Társaság, mint adatkezelő a tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései – így különösen az adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv - folyamatosan és maradéktalanul érvényesüljenek.

A Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 2. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 4. 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 5. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 6. 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.);
 7. 2013. évi CLXV. törvény – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről (Panasztv.).
 8. 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről
 9. 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

III. Adatkezelések a Társaságnál

1. A Honlap látogatóival kapcsolatos adatkezelés, Cookie-k

A Társaság jelenleg a www.debrecenairport.com honlapot (a továbbiakba: Honlap) üzemelteti. A Honlapot lehetőség van adatok megadása nélkül használni, továbbá a Társaság részére a Honlapon keresztül panaszokat bejelenteni. A Társaság Honlapja részére a tárhelyet külső szolgáltató biztosítja.

A Társaság honlapját bárki, a személyes adatai megadása nélkül használhatja, azon információkat szerezhet. A Társaság a Honlap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Társaságtól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Honlapra látogatók számítógépének, egyéb eszközének egyes adatai és IP-címei a látogatás rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a Társaság kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a Honlapot milyen gyakran látogatják és az egyes látogatók alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Társaság semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személyesen beazonosítható lenne.

A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Társaság kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a látogató számítógépére, egyéb eszközére adatfeljegyzés, a látogató azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A látogató az internethozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Társaság cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, egyéb eszközén, és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a látogató nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Honlap megtekintésével a látogató és a Társaság távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a Társaságnál fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően a Társaság az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a Honlapot elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Társaság a látogató által, a Honlap igénybevételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A Honlapon elérhetővé tett és a Honlapon esetleg található linkeken megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó, azokért felelősséget a Társaság nem vállal.

A Társaság a Google Inc. Google Analytics Google szolgáltatását használja. A Google Inc. cookiekat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a látogató IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc., megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords, remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a látogatók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára az azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhetőek el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség. A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

A Honlapot kizárólag látogatás céljából igénybe vevők esetében az adatkezelés kizárólag a tájékoztatásuk biztosítása érdekében történik, melynek során a látogatásuk kezdő és befejező időpontját, valamint cookie-kat rögzít a Társaság, melyet elektronikusan őriz meg az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb 2 évig. A Honlapra látogatók esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerinti érintetti hozzájárulás.

Amennyiben a Társaság tudomást szerez arról, hogy a látogató valamely harmadik személy vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adja meg, a Honlapon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a Honlap használata során kárt okozott, a Társaság megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében.

2. Állásra jelentkezés a Társaságnál

A Társaság lehetőséget nyújt önéletrajzok benyújtására a Honlapján, elektronikus úton. Az önéletrajza elektronikus beküldésével az érintett hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás az érintett álláskereső által bármikor visszavonható.

A Társaság az önéletrajzokat az esetleges későbbi felhasználás céljából tárolja az érintett érdekében, hogy az érintettet megüresedett pozíció esetén értesítse. Az érintett adatait a Társaság legfeljebb fél éven keresztül tárolja, melyet követően megsemmisíti azokat. A Társaság feltételezi, hogy ezen fél év elteltét követően okafogyottá válik az álláskeresés. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás megdönthető, így az érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.

A Társasághoz beérkezett önéletrajzok adatainak megismerésére kizárólag a Társaság ügyvezetője, valamint az általa kijelölt személy jogosult.

Az álláskeresők részére, a könnyebb átláthatóság érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos információkat a Társaság, az alábbiak szerint rögzíti:

Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállalók kiválasztása, valamint   a Társaság az önéletrajzokat az esetleges későbbi felhasználás céljából tárolja az érintett érdekében, hogy az érintettet megüresedett pozíció esetén értesítse.
Az adatkezelés jogalapja:  az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], 
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:  az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja],
Az érintettek köre: az önéletrajzukat a Társasághoz beküldő személyek.
Az érintettekre vonatkozó adatok: név/születési név, állandó, ideiglenes lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, állampolgárság, legmagasabb iskolai végzettség (iskola neve, szak, végzés éve), a folyamatban lévő tanulmány adatai, nyelvtudásra vonatkozó adatok, legutóbbi munkahely adatai (megnevezés, beosztás, munkaviszony időtartama, kilépés oka), az elfogadható nettó fizetés, a munkával, munkavégzéssel összefüggő tulajdonságok, valamint a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok és az azokban megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok forrása: érintett
Az adatok kezelésének időtartama:  az adatbázisba kerülő adatokat fél év elteltével megsemmisítjük
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikusan.

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

3. A Honlapon történő visszajelzésekkel/tájékozódással kapcsolatos információk:

A Társaság honlapján lehetőség van visszajelzéseket küldeni és tájékoztatást kérni, melynek során a neve, állampolgársága, neme, e-mail címe, illetve születési éve kerül megadásra a Társaság részére. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás.

A könnyebb átláthatóság érdekében az adatkezeléssel kapcsolatos információkat a Társaság, az alábbiak szerint rögzíti:

Az adatkezelés jogalapja:  a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerinti érintetti hozzájárulás 
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:  az GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerinti érintetti hozzájárulás 
Az érintettek köre: Visszajelzést küldők és tájékoztatást kérők
Az érintettekre vonatkozó adatok: az érintett által megadott adatok (név, e-mail cím, nem, állampolgárság, születési év)

 

Az adatok forrása: érintett
Az adatok kezelésének időtartama:  legfeljebb fél évig.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikusan

Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

4. Hírlevél

A neve és email címe megadásával, vagyis a feliratkozással Ön kifejezett hozzájárulását (GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerint) adja a Társaság számára ahhoz, hogy minden alkalommal elküldje legfrissebb elektronikus) hírlevelét az Ön által megadott e-mail címre és nevét, valamint e-mail címét a jövőben marketing kommunikációs és stratégiai céljaira felhasználja.

A feliratkozás során megadott adatokat a Társaság bizalmasan kezeli, illetéktelen harmadik fél számára semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé.

Az Ön nevét és e-mail címét 5 évig tároljuk és kezeljük. Amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni, illetve nem szeretné, hogy a jövőben a Társaság a nevét és az e-mail címét marketing kommunikációs célokra használja fel, küldjön egy e-mailt az office@debrecenairport.com címre "lejelentkezés" tárggyal arról az e-mail címről, amellyel feliratkozott.

IV. Az adatkezelés szabályai

Az adatokat a Társaság, mint adatkezelő kezeli. Az adatkezelések helye a Társaság székhelye. Az adatokhoz a társaság ügyvezetője, valamint az ügyvezető által felhatalmazott munkavállalók rendelkeznek hozzáféréssel, a szolgáltatás teljesítése érdekében. A Társaság adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Amennyiben bármely hatóság megkeresi a Társaságot tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett, úgy a Társaság a megkereső szerv részére, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

A Társaság adatvédelmi nyilvántartása, legalább az alábbiakat tartalmazza:

 1. adatkezelés célját
 2. adatok fajtáját, kezelésének jogalapját
 3. érintettek körét
 4. adatok forrását
 5. adatra vonatkozó esetleges továbbításának fajtáját, címzettjét és jogalapját
 6. az adott adatfajta törlésének határidejét

V. Tájékoztatás és a hozzáféréshez való jog

Az érintett a Társaságtól bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről az office@debrecenaiport.com e-mail címen keresztül, így a Társaság által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban vagy elektronikus formában adja meg a kért tájékoztatást.
A fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő ugyanabban az évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés kerül megállapításra, melynek mértéke 5.000,-Ft.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről a Társaság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VI. Az adatok helyesbítése, törlése (elfeledtetése), az adatkezelés korlátozása, adathordozhatósághoz való jog

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén, az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését. A téves adatot a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha a

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; archiválási vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaság az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről és a korlátozásról az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Társaság az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

VII. Tiltakozási jog és a visszavonás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában foglalt esetekben, és panaszával a Társasághoz fordulhat. Amennyiben a döntést az érintett nem tartja kielégítőnek, vagy a fenti határidőben nem születik döntés, az érintett a döntés közlésétől, vagy a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VIII. Automatizált adatkezelés, A jogellenes adatkezelés

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Társaság mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A Társaság nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Társaság az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

IX. Az adatbiztonság, az adatok tárolása, adatvédelmi incidens

A Társaság az érintett személyes adatait titokként kezeli, azt az érintett beleegyezése nélkül – kivéve amennyiben jogszabály erre kötelezi - nem adja ki harmadik személynek.

A Társaság köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Társaság az EU-n kívülre adatokat nem továbbít.

Az adatokat a Társaság kizárólag az ügyvezetője és az általa meghatalmazott személy által hozzáférhető szerveren tárolja. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaság minden munkavállalója – beleértve az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyeket is – köteles a Társaságon belül történt adatvédelmi incidenst haladéktalanul az ügyvezető tudomására hozni. A bejelentés tartalmazza a bejelentő nevét, telefonszámát, valamint az incidens tárgyát, rövid leírását és azt, hogy az incidens érinti-e a Társaság informatikai rendszerét. Ezt követően a Társaság ügyvezetője haladéktalanul megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését.

A Társaság ügyvezetője megvizsgálja a bejelentést és amennyiben szükséges a bejelentőtől további adatokat kér az incidensre vonatkozóan. A Társaság ügyvezetőjének felhívására a bejelentő köteles megadni: az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, egyéb körülményeit, az érintett adatok körét, mennyiségét, az érintett személyek körét és számát, várható hatásait, az adatvédelmi incidens megelőzésére, következményeinek enyhítésére megtett intézkedések felsorolását.

A bejelentő az adatszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül teljesíti az ügyvezető részére.

Amennyiben az adatvédelmi incidens értékelése vizsgálatot igényel, az ügyvezető lefolytatja a vizsgálatot.

A vizsgálatnak tartalmaznia kell, hogy az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár-e az érintettek jogaira és szabadságaira, milyen jellegű kockázatról van szó, szükséges-e az érintettek tájékoztatása az incidensről. Amennyiben nem szükséges az érintettek tájékoztatása, a vizsgálatnak tartalmazni kell ennek indokait is. Az ügyvezető amennyiben szükséges, a további incidensek megelőzése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

A vizsgálatot legkésőbb a bejelentésnek az ügyvezetőhöz történő érkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül be kell fejezni.

Az adatvédelmi incidensről a Társaság nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

 1. az érintett személyes adatok körét,
 2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 3. az adatvédelmi incidens időpontját,
 4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 5. az elhárítására megtett intézkedéseket és
 6. egyéb jogszabályban előírt adatokat.

Az adatvédelmi incidensnyilvántartás pontos vezetéséről, aktualizálásáról az ügyvezető gondoskodik.

A Társaság az adatvédelmi incidenst a bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg határidőben, az ügyvezető köteles ennek okát igazolni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére.

A hatósági bejelentésnek tartalmaznia kell:

 1. az adatvédelmi incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges számát,
 2. az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és hozzávetőleges számát,
 3. az adatvédelmi incidens jellegét, körülményeit,
 4. az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét,
 5. az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeit és
 6. az adatvédelmi incidens orvoslására és enyhítésére megtett intézkedéseket.

Ha a vizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve és az érintettek tájékoztatása szükséges, az ügyvezető haladéktalanul értesíti az érintetteket.

Nem kell az érintetteket tájékoztatni:

 1. ha a Társaság olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre az érintett adatokra vonatkozóan, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek számára való hozzáférést az adatokhoz vagy megakadályozzák az adatok értelmezhetőségét;
 2. ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően a Társaság olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a feltárt adatkezelési kockázat valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, mely tájékoztatás elektronikus úton is megtörténhet.

X. Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

XI. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes. Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

XII. Egyéb 

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a Szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: @

Kelt: 2019. március 1.