Adatvédelmi tájékoztatók:

 Adatkezelési Tájékoztató - KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSSEL kapcsolatos adatkezelés (adatok forrása - érintett)

Adatkezelési Tájékoztató - MUNKÁRA JELENTKEZŐK adataival kapcsolatos adatkezelés (adatok forrása - érintett)

Adatkezelési Tájékoztató - szerződésben szereplő KAPCSOLATTARTÓK (adatok forrása - nem érintett)

Adatkezelési Tájékoztató - SZERZŐDÉSES PARTNER adataival kapcsolatos adatkezelés (adatok forrása - érintett)

Adatkezelési Tájékoztató - Érintetti jog gyakorlására irányuló kérelem kapcsán végzett adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató - Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató - Eseti határterületre (CPSRA) történő belépés, behajtás (személy, gépjármű eseti, állandó)

Adatkezelési Tájékoztató - REPÜLŐTÉRI AZONOSÍTÓKÁRTYA kiadásával kapcsolatos adatkezelés

 

 

Általános rendelkezések

Az adatkezelő adatai:

 1. teljes cégnév: DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. rövidített név: DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft.
 3. székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. sz.
 4. levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf.: 187.
 5. adószám: 11554235-2-09
 6. cégjegyzék szám: 09-09-005171
 7. nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
 8. szerződés nyelve: magyar
 9. elektronikus elérhetőség: @ (e-mail és egyéb online kapcsolat felvételi lehetőség)
 10. adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőség: @
 11. telefonos elérhetőség: +36204679899

A Társaság nagy figyelmet fordít az általa működtetett internetes honlap (továbbiakban: Honlap) látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmére, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítására.

Jelen Tájékoztató célja, hogy a honlapot látogatók (továbbiakban: látogatók) megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt adatokról, azok fajtájáról, hozzáférhetőségéről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról. A Társaság kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek és semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat. A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kezel.

A Társaság az alábbi jogszabályokra építette adatkezelési folyamatait:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
  – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
  történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
  rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
  továbbiakban: GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról (Infotv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről
 • 2013. évi CLXV. törvény – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
  (Panasztv.);

Fogalomtár

Személyes adat - Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés - A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Személyes adat kezelésének jogalapja - Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • az érintett hozzájárulását adta a személyes adatok kezeléséhez egy vagy több
  meghatározott célra
 • az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett az egyik fél, vagy
  az érintett valamely szerződés megkötését kezdeményezi
 • a személyes adatok kezelése az adatkezelő jogi (jogszabályban előírt)
  kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
 • a személyes adatok kezelése az érintett vagy más létfontosságú érdekeinek
  védelme miatt szükséges
 • a személyes adatok kezelése közérdekből vagy közhatalom gyakorlásához
  szükséges, vagy
 • a személyes adatok kezelése az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke
  érvényesítéséhez szükséges.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai


Előzetes tájékoztatáshoz való jog – Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.


Hozzáférés joga – Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes adatai kezelésével kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.


A helyesbítéshez való jog – Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – a hiányos adatok
kiegészítését kérje.

Törléshez való jog – Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.


A személyes adatok kezelésének korlátozása – Az érintett jogosult arra is, hogy kérésére a rendelkezése szerint korlátozzuk az adatkezelést.


Az adathordozhatósághoz való jog – Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
- az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
- az adatkezelés automatizált módon történik.


A tiltakozáshoz való jog – Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

 

Adatkezelés a Társaságnál

A Társaság honlapjának és egyéb szolgáltatásainak (pl.: regisztráció) használatával Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. Azonban Ön jogosult úgy dönteni, hogy a Társaság számára nem ad meg semmilyen személyes adatot magáról, ez esetben előfordulhat a honlap nem megfelelő működése, illetve a szolgáltatás hozzáférésének korlátozása.

Megeshet, hogy a Társaság más cég bevonásával végzi bizonyos szolgáltatásait, kampányait, melynek során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az említett adatok ugyanúgy a Társaság felhasználási és adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint
amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti. Ilyenkor a bevont cég a Társaság nevében és képviseletében gyűjt személyes adatot, és a jelen Tájékoztatóban foglaltak kiterjed az ilyen esetekre is.

Cookie-k (sütik)

A sütik gyakran tárolnak a weboldalakkal kapcsolatos beállításokat, mint az alapértelmezett nyelv vagy hely. A weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott weboldallal kapcsolatos sütiket. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson. A weben előforduló sütik sok féle információt tárolhatnak, beleértve a személyes azonosításra alkalmas adatokat.

A Társaság jelenleg a www.debrecenairport.com honlapot (a továbbiakba: Honlap) üzemelteti. A Honlapot lehetőség van adatok megadása nélkül használni, információt szerezni, továbbá a Társaság részére a Honlapon keresztül panaszokat bejelenteni.
A Honlapra látogatók számítógépének, egyéb eszközének egyes adatai és IP-címei a látogatás rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a Társaság kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a Honlapot milyen gyakran látogatják és az egyes látogatók alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Társaság semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személyesen beazonosítható lenne.

A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Társaság kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a látogató számítógépére, egyéb eszközére adatfeljegyzés, a látogató azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A látogató az internethozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Társaság cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, egyéb eszközén, és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a látogató nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A Társaság a Google Inc. Google Analytics Google szolgáltatását használja.

A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára az azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhetőek el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A web beacon visszautasítására nincs lehetőség. A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

A Honlapot kizárólag látogatás céljából igénybe vevők esetében az adatkezelés kizárólag a tájékoztatásuk biztosítása érdekében történik, melynek során a látogatásuk kezdő és befejező időpontját, valamint cookie-kat rögzít a Társaság, melyet elektronikusan őriz meg az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb 2 évig.

 

A Honlapon történő visszajelzésekkel/tájékozódással kapcsolatos információk: 

A Társaság honlapján lehetőség van visszajelzéseket küldeni és tájékoztatást kérni, melynek során a megadandó adatok a látogató neve, állampolgársága, neme, e-mail címe, irányítószáma, illetve születési éve. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, időtartama legfeljebb fél év.

Állásra jelentkezés a Társaságnál

A Társaság lehetőséget nyújt önéletrajzok benyújtására a Honlapján, elektronikus úton ( @ ), valamint személyesen. Az önéletrajz beküldésével az érintett hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás az érintett álláskereső által bármikor visszavonható. Az adatkezelés célja a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállalók kiválasztása. A Társaság az önéletrajzokat az esetleges későbbi felhasználás céljából tárolja az érintett érdekében, hogy az érintettet megüresedett pozíció esetén értesítse. Az érintett adatait a Társaság legfeljebb fél éven keresztül tárolja, melyet követően töröl vagy megsemmisít. A Társasághoz beérkezett önéletrajzok adatainak megismerésére kizárólag a Társaság ügyvezetője, valamint az általa kijelölt személy jogosult. Az adatok fajtája az önéletrajzban megadott adatok.

 

WiFi HotSpot szolgáltatás

A Társaság a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT területén vezeték nélküli internet hozzáférést biztosít a látogatóknak/utasoknak előzetes regisztrációjuk esetén, egy napon belül korlátlan időtartamban. A szolgáltatás használatához a név, e-mail cím és irányítószám megadása szükséges. Az adatkezelés célja a Társaság információbiztonsági védelme. Az egyes adatfajták törlési határideje: a WiFi szolgáltatás igénybevételének megszűnése, de legfeljebb a szolgáltatás megkezdését követő 3 év.

Feedback (Írjon nekünk!)/Panaszbejelentés

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett a Debrecen Nemzetközi Repülőtér szolgáltatásiról véleményét megossza az alábbi lehetőségek valamelyikével élve: e-mail cím ( @ ), illetve „Írjon nekünk!/Mondja el véleményét” felugró ablak kitöltésével és elküldésével. A szolgáltatás használatához a vezetéknév, keresztnév, ország, neme, e-mail cím megadása szükséges. Az adatok megadása az e-mail címen törénő bejelentés esetén nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja. Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott utasra nem visszavezethető, az utas nevével nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja. Személyes vélemény közlés esetén adatkezelés nincs. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás a véleményezővel (utas) és a visszajelzéseken alapuló fejlesztési lehetőségek kidolgozása.

Adatbiztonság

A Társaság az érintett személyes adatait titokként kezeli, azt az érintett beleegyezése nélkül – kivéve amennyiben jogszabály erre kötelezi, például Hatósági megkeresés esetén - nem adja ki harmadik személynek. A Társaság megteremti a látogatók biztonságos internetezési lehetőségét, gondoskodik a megadott adatok biztonságáról, törekedve arra, hogy az adatkezelés a vonatkozó hatályos jogszabályokkal teljes mértékben összhangban legyen. Továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A Társaság az EU-n kívülre adatokat nem továbbít.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Társaság a megadott adatokat nem módosítja, nem egészíti ki más információval. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá.

Adatvédelmi incidens - A biztonság vagy a biztonsági intézkedések olyan mértékű megsértése, sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adat véletlen vagy jogosulatlan törlését, megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy a Személyes Adathoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi vagy eredményezheti. Az adatvédelmi incidenst a Társaság a tudomására jutásától számított 72 órán belül köteles bejelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A magas kockázattal járó adatvédelmi incidens tényéről a Társaság az érintettet is haladéktalanul tájékoztatja. A Társaság nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Egyéb 

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Tájékoztató alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: @

Jogorvoslatért a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., +36-1-3911400, @ , www.naih.hu).

Felhívjuk figyelmét, hogy a már megtett hozzájárulást személyes adatainak kezeléséhez a GDPR 7. cikk (3) bekezdésének alapján bármikor visszavonhatja a Társaság felé intézett írásbeli nyilatkozat keretében. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Társaság, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről időre felülvizsgálja és bármikor módosítsa. A honlap használatával a látogató ezt tudomásul veszi.

 

Kelt.: 2020. december 10.

 

Érintetti jogok gyakorlása